Ticketing guide (Thursday, 06/11/2014, 13:15)

Ticketing Guide

Step 1:You can visit any section to find the show you like. List of all shows are displayed, and you can click on any show for more details.

Step 2:At the detailed show page, you can find the information on Time, Venue, and Price. Then you can click on "Viewmap&Booking" button to view map and prices of different ticket types.

Step 3:Choose the Quantity of tickets corresponding to the ticket type you want. Then click Book button to move to Customer Information page and start to book online. If you want to continue buying ticket of another show, you should go back to Step 1.

Step 4:At "Customer  Information" page, you should fill in your personal information, choose method of payment, and then click "Continue to book" button.

At the moment, we offer three methods of payment. Next steps depend on what Method of payment you choose.

1. Cash on delivery: If you choose this method, website will transfer you to Confirmation page. In this page, you can review your order. If there is any wrong information and you want to correct, please click “Back” button. If all information is correct, please click “Finish” button to complete your ticket booking and move to Step 5.

2. Internet Banking - Local ATM: If you choose this method, you should choose the bank whose ATM card you are using (Note: you must have registered internet banking service). Then click “"Continue to book" button, website will transfer you to one of the following payment gateways (billing interface can be different from bank to bank): Ngan Luong, Smartlink, or Banknetvn. Here you must fill in the information on your ATM card such as Cardholder name, Bank account number …

3. Payment with Visa, MasterCard: If you choose this method, website will transfer you to Smartlink payment gateway. Here you need to fill in the information on your card in order to make payment.

Step 5:After you have successfully completed hereinabove steps of making payment, your order will be sent to our system. At the same time, the confirmation will be sent to the email you use to book the ticket successfully. We will contact you again within no more than 24 hours from the time of your booking. In this final step, you can check again your Order Information as well as see Register button, which allows you to register an account at our website. With this registration you can buy tickets more quickly and conveniently and also enjoy discount promotion programs from ticketvn.com.  


Bước 1: Bạn truy cập vào 1 mục bất kỳ để tìm các buổi biểu diễn mà bạn yêu thích. Danh sách các buổi biểu diễn sẽ được hiển thị, bạn click vào 1 show để xem chi tiết
Bước 2: Tại trang chi tiết show, bạn sẽ nhìn thấy Danh sách các ngày biểu diễn với Thời gian, Địa Điểm và Mức giá. Bạn click tiếp vào nút "View map & Booking" để xem sơ đồ và các mức giá vé.
Bước 3: Chọn Số lượng của loại vé tương ứng mà bạn muốn mua, rồi click nút Book để chuyển tới trang Customer Information và bắt đầu quá trình đặt vé online. Trong trường hợp bạn muốn mua tiếp vé của show khác, bạn làm lại từ bước 1.
Bước 4: Tại trang "Customer  Information", bạn cần nhập vào các thông tin cá nhân của bạn, chọn hình thức thanh toán rồi click nút "Continue to book"
Hiện tại chúng tôi cung cấp 3 hình thức thanh toán, các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào Hình thức thanh toán bạn chọn:
1. Cash on delivery: Nếu bạn chọn hình thức này, website sẽ chuyển đến trang Confirmation. Tại đây bạn có thể review lại thông tin Order, nếu thông tin có sai sót và bạn muốn sửa lại thì bạn click nút "Back", nếu thông tin đã chính xác, bạn click nút "Finish" để kết thúc việc đặt vé và chuyển tới bước 5.
2. Internet Banking - Local ATM: khi chọn hình thức này, bạn cần chọn tiếp 1 ngân hàng mà bạn đang dùng thẻ ATM (lưu ý: thẻ của bạn cần đăng ký dịch vụ internet banking), rồi click nút "Continue to book", website sẽ chuyển bạn tới trang tới 1 trrong các cổng thanh toán sau (giao diện thanh toán khác nhau, tùy thuộc vào từng ngân hàng): Ngân Lượng, Smartlink, Banknetvn. Tại đây, bạn cần nhập tiếp các thông tin trên thẻ ATM như Tên chủ thẻ, Số tài khoản...
3. Payment with Visa, MasterCard: khi chọn hình thức này, website sẽ chuyển hướng bạn tới cổng thanh toán Ngân lượng, tại đây bạn cần nhập vào các thông tin thẻ để tiến hành thanh toán


Bước 5: Sau khi bạn thực hiện các bước thanh toán bên trên thành công, đơn hàng sẽ được gửi tới hệ thống của chúng tôi, đồng thời sẽ có 1 email được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã nhập vào, xác nhận việc bạn đã đặt vé thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong vòng tối đa 24h sau khi đặt vé. Tại bước cuối cùng này bạn có thể xem lại Thông tin Order, đồng thời có nút Register, cho phép bạn đăng ký 1 tài khoản trên website, để lần sau viêc mua vé sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.
 

 

 

 
 

 

Others

We accept


 

Cart is empty