Ionah Show

Ionah Show


Ionah là một chương trình nghệ thuật giải trí với ngôn ngữ chính là xiếc kết hợp với các loại hình nghệ thuật khác như múa, hiphop, bellydance... cùng các công nghệ âm thanh, ánh sáng, trình chiếu 3D hiện đại.


26/05/2018 , 20:00 - Saturday
Star Galaxy Theater - 87 Lang Ha,

Relation News

Other Show

Product has added: